Warsztaty filmowe

Cele i zasady działania

 1. Działania edukacyjne, wychowawcze i popularyzatorskie szerzące wiedzę o sztuce filmowej i teatralnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 2. Rzeczowe i finansowe wspieranie artystycznej twórczości filmowej, teatralnej i muzycznej,
 3. Wykorzystywanie produkcji filmowej i innych form artystycznego przekazu do wspierania idei, inicjatyw i projektów na rzecz:
  1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji,
  2. integracji i rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych,
  3. przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i innych form wykluczenia społecznego,
  4. przeciwdziałania innym patologiom społecznym,
  5. rozwoju świadomości obywatelskiej, kulturowej, proekologicznej,
  6. ochrony praw i interesów osób niepełnosprawnych,
  7. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  8. ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

155

DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI FILMU

12

ZREALIZOWANYCH WARSZTATÓW

3

ZREALIZOWANE FILMY

Nasze cele realizujemy przez:

 1. Organizację warsztatów i szkoleń filmowych oraz teatralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 2. Dofinansowanie bezpłatnych warsztatów i szkoleń filmowych oraz teatralnych.
 3. Organizację festiwali  i przeglądów filmowych oraz teatralnych.
 4. Rzeczowe i finansowe wspieranie (dofinansowanie) produkcji i dystrybucji filmów, przedstawień teatralnych i innych form artystycznego wyrazu wspierających i propagujących cele o których mowa w § 7 pkt 4.
 5. Organizowanie festiwali i imprez artystycznych sprzyjających celom Fundacji.
 6. Przyznawanie stypendiów i nagród twórcom filmowym, teatralnym, muzycznym.
 7. Prowadzenie dyskusyjnych klubów filmowych.